Monthly Archives: Luty 2015

Obudowa murowa z betonitów i betonowa

Betonity są to prefabrykowane elementy z betonu. Betonity produkowane są o różnych kształtach i wymiarach. Przy obudowie chodników do wznoszenia murów oporowych produkowane są betonity prostokątne, do wykonywania sklepień betonity klinowe. Betonity prostokątne wyrabiane są o wymiarach: 380X X250X130 mm, 185X250X130 mm i 380X380X130 mm, a betonity klinowe do budowy sklepień o wymiarach: 770X250X X75/65 mm i 380X250X75/65 mm.

Continue reading

Straty kopaliny użytecznej w złożu

Obliczone zasoby geologiczne bilansowe złoża prawie nigdy nie bywają wybrane ze złoża i wydobyte na powierzchnię w 100%, ponieważ względy techniczne i bezpieczeństwo związane zazwyczaj z projektowanym systemem eksploatacji wymagają wyłączenia pewnej części zasobów i pozostawienia ich w złożu. Po wyeliminowaniu strat związanych z procesem eksploatacji kopaliny, faktycznie wydobyta ilość kopaliny będzie odpowiadała zasobom przemysłowym.

Continue reading

Rury prowadnicze otworów cementaeyjnych

W korku cementacyjnym osadza się rury prowadnicze otworów cementaeyjnych z kołnierzami – do których przyłącza się głowicę cementacyjną z zaworem bocznym i przelotowym.

Continue reading

Wybór specjalnych metod głębienia szybów

Wybór właściwej metody głębienia szybu w danych warunkach jest często bardzo trudny. Znaczenie mają tutaj nie tylko czynniki hydrogeologiczne, ale również względy techniczno-ekonomiczne, jak czas i koszt budowy, stopień powodzenia w zastosowaniu danej metody, posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego sprzętu i wykwalifikowanej załogi.

Continue reading

Obudowa metalowa

Zależnie od przeznaczenia wyrobiska oraz od rodzaju występujących w nim obciążeń (które, jak wiadomo z rozdziału o mechanice górotworu, mogą mieć charakter statyczny lub dynamiczny), stosuje się obudowę metalową sztywną lub obudowę podatną.

Continue reading

Górnicze środki i sprzęt strzelniczy

W celu wykonania jakiegokolwiek wyrobiska górniczego należy rozkruszyć skałę płonną lub kopalinę użyteczną na bryły takiej wielkości, żeby można je łatwo załadować do środków transportowych. Kruszenie calizny nazywa się urabianiem.

Continue reading

Etap zagospodarowania terenu

Etap zagospodarowania terenu realizowany jest przez przyszłego użytkownika terenu. Obejmuje on działalność zmierzającą do odpowiedniego wykorzystania zrekultywowanych gruntów dla gospodarki leśnej, rolnej, wodnej, komunalnej lub innej. Etap ten realizowany jest w następujących fazach:

Continue reading

Strzelanie przy użyciu barbarytu powietrznego FGH

Strzelanie polega na tym, że zamiast przybitki wtłacza się do otworu po jego załadowaniu wodę pod zwiększonym ciśnieniem (rys. 10.36). Ten sposób strzelania nazywany bywa często. strzelaniem pod ciśnieniem. Ma ono na celu wtłoczenie wody do pokładu, rozluzowanie i urabianie węgla. Do wtłaczania wody stosowane są urządzenia z importu typu GESBO-DWS lub krajowej produkcji N-l, N-2, N-3, N-4, NW-1, NW-2, NW-3, NWS-2.

Continue reading

Rodzaje ładunków

Przez ładunek materiału wybuchowego należy rozumieć łączną masę materiału wybuchowego wraz z nabojem udarowym, która ma być odpalona w danym otworze strzałowym lub w otworach danego odwiertu. Na ładunek MW składają się następujące środki strzelnicze:

Continue reading

Nabywanie, przewóz i składowanie środków strzelniczych

Materiały wybuchowe ze względu na ich charakter (możliwość nieszczęśliwego wypadku) i duży zakres stosowania w kopalni wymagają specjalnych środków ostrożności ze strony dozoru wyższego i niższego. Stąd duża liczba przepisów i rygorów, dotyczących ich nabywania, przechowywania i stosowania.

Continue reading

Ręczne ładowanie urobku

Ręczne ładowanie urobku do kubłów jest czynnością bardzo pracochłonną wymagającą dużego wysiłku fizycznego. Zajmuje ona 50 do 60% całego czasu jednego cyklu robót, wpływa więc na wydłużenie cyklu i tym samym zmniejsza postęp głębienia szybu.

Continue reading

Metoda elektryczna

Metoda elektryczna poszukiwań geofizycznych polega na wykorzystaniu zjawiska niejednakowego oporu elektrycznego (rezystancji) różnych skał. Im większe są różnice oporu (rezystancji), tym dokładniejsze są wyniki pomiarów. Do poszukiwań złóż metodą elektryczną stosuje się najczęściej tzw. sposób oporowy z użyciem źródła prądu stałego. Poszukiwania sposobem oporowym polegają na pomiarze oporów elektrycznych badanych warstw skalnych i porównaniu ich ze znanymi oporami skal, w celu ustalenia rodzaju skal zalegających we wnętrzu ziemi.

Continue reading