Kopalnie

Co po ukończeniu pogłębiania szybu?

Po ukończeniu pogłębiania szybu i jego uzbrojeniu należy półkę skalną lub pomosty zabezpieczające usunąć. Wykonuje się te prace po zatrzymaniu ruchu w szybie wydobywczym. Półkę skalną można zebrać za pomocą specjalnie zbudowanego pomostu wiszącego lub-też pomostów przekładanych (rys. 11.58). Półkę 1 zbiera się od góry, przy czym otworom strzałowym 5 daje się takie nachylenie, by występował odrzut urobku na część szybu zakrytą pomostem roboczym -i i pomostem bezpieczeństwa 3. Dla zebrania ostatniego odcinka półki stosuje się poniżej pomostu 2 zabezpieczającego półkę dodatkowy pomost bezpieczeństwa 3.

Continue reading

Zakładanie poziomów i pięter

Każda kopalnia eksploatuje część złoża zawartą w granicach ustalonego dla niej obszaru górniczego. Na ogół obszar górniczy zawiera zasoby węgla wystarczające na kilkadziesiąt lat eksploatacji. Dla umożliwienia planowego wybierania złoża, które wybiera się od partii wyżej położonych do niższych, dzieli się złoże na części udostępnione poprzednio opisanymi wyrobiskami udostępniającymi. Każda taka wydzielona z obszaru górniczego kopalni część złoża tworzy tzw. poziom kopalni (rys. 5.1).

Continue reading

Ładunki otworów

Ładunki otworów należy odpalać w takiej kolejności, aby każdemu następnemu ładunkowi otworu ładunek odpalany wcześniej odsłaniał dodatkową płaszczyznę. Niespełnienie tego warunku daje nikły efekt odstrzału. Czas przebiegu wybuchu jednego ładunku odpalanego samodzielnie wynosi około 0,5 sekund. W tym okresie zanikają całkowicie falc drgań skały.

Continue reading

Występowanie metanu

Zawodnienie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Dopływ wody do kopalń zależy od wielu czynników, spośród których do, najważniejszych zalicza się opady atmosferyczne, zbiorniki wód stojących i ścieki wodne, ukształtowanie powierzchni terenu, charakter litologiczny i własności hydrogeologiczne warstw naruszonych wyrobiskami górniczymi oraz skał leżących w nadkładzie wyrobisk górniczych, jak również układ i ciągłość warstw wodoprzepuszczalnych i wodoszczelnych w strefie zasięgu eksploatacji górniczej.

Continue reading

Systemy wentylacyjne w praktyce

Jako osoba, która już od wielu lat trudni się budowlanką naturalne było to, że przyszedł czas na to, że zainteresowałem się wentylacją i tym w jaki sposób ona właściwie funkcjonuje. Do tej pory omijałem ten temat i wychodziłem z założenia, że montaż takich systemów jest dla mnie zbyt mocno skomplikowany i nie będę w stanie wykonywać tego rodzaju usług, ale wyszło na to, że myliłem się i to nawet bardzo i zaraz powiem dlaczego. Okazało się, że systemy wentylacyjne nie są w cale tak złożone jak mogło się to wydawać Continue reading

Straty grupy II, III i IV

Grupa II – obejmuje „straty w pokładach podebranych”, przez które rozumie się straty powstałe przez podebranie pokładów zdatnych do eksploatacji. Zaliczenie strat do tej grupy może być dokonane dopiero po ostatecznym stwierdzeniu, że pokład lub jego część zostały zniszczone przez wyrobiska górnicze w pokładzie niżej zalegającym i że eksploatacja jego jest już niemożliwa. Przy wybieraniu pokładu warstwami do strat w tej grupie należą również straty w warstwie wyższej spowodowane zniszczeniem pokładu w niższej warstwie wskutek niedokładnego zawału lub niedokładnie wykonanej podsadzki.

Continue reading

Głębienie szybu

Szyb w części zamrożonej głębi się przez wybieranie skały: – krótkimi odcinkami około 3,5 m i następnie wykonuje się obudowę ostateczną, – długimi odcinkami do 200 m, wzmacniając ociosy obudową, a następnie wykonuje się obudowę ostateczną bardzo często zamiast obudowy tymczasowej wykonuje się krótkimi odcinkami tzw. obudowę wstępną z cegły klinkierowej lub prefabrykatów betonowych tzw. paneli obudowa ta stanowi część obudowy ostatecznej.

Continue reading

Zapobieganie tąpaniom w górnictwie

Oprócz opisanych ogólnych zasad zapobiegania tąpaniom stosowane są jeszcze aktywne metody zwalczania tąpań, polegające na zamierzonym prowokowaniu odprężenia górotworu. Obecnie znane są trzy zasadnicze metody aktywnego zwalczania tąpań. Są to strzelania odprężające dużymi ładunkami materiału wybuchowego, nawadnianie pokładu i ewentualnie skał otaczających oraz odprężające wiercenie otworów wielkośrednicowych w eksploatowanym pokładzie.

Continue reading

Wyrzuty gazów i skał

W przewidywaniu zagrożeń wyrzutowych można według B. Kozłowskiego prognozy podzielić na: regionalną, lokalną i bieżącą. W prognozie regionalnej określa się stopień zagrożenia całego zagłębia lub jego poszczególnych regionów. Jako podstawę oceny przyjmuje się cechy geologiczne, zachodzące zjawiska naprężeń i ciśnień, wyniki badań uzyskanych z badań wiertniczo-geo- logicznych.

Continue reading

Zagłębie Dolnośląskie – Węgiel

Charakterystyczną cechą karbonu produktywnego Zagłębia Dolnośląskiego jest występowanie pomiędzy warstwami skał osadowych, skał magmowych składających się z porfirów oraz żył kwarcowych. Takie wciśnięcie się magmy pomiędzy inne skały nosi nazwę intruzji. Jedna z takich intruzji zalega w stropie warstw wałbrzyskich, a druga pomiędzy dolną i górną częścią warstw żaclerskich. Węgle Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego wykazują wysoki stopień uwęglenia. Pokłady węgla mają taką samą numerację jak pokłady Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Występują tu wszystkie typy węgla koksowniczego od 34 do 37, węgle chude typu 38, a w miejscach zetknięcia się pokładów węgla ze skałami wylewnymi występują węgle antracytowe typu 41 i 42.

Continue reading

Resort górnictwa i energetyki

Resort górnictwa i energetyki prowadzący działalność w zakresie wydobycia węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej koncentruje się w zakresie ochrony środowiska na następujących zagadnieniach:

Continue reading

Siarka

Siarka. Złoża siarki w Polsce należą do najbogatszych w świecie. Wybudowano kopalnię odkrywkową siarki na złożu w Piasecznie i kombinatu w Tarnobrzegu. Od roku 1966 rozpoczęto również eksploatację siarki metodą podziemnego wytapiania. Jest to tzw. eksploatacja otworowa. Sposób ten jest tańszy od eksploatacji odkrywkowej, gdyż zbędne jest zdejmowanie skał nadkładowych. Wymaga on wywiercenia kilku otworów, do których wprowadza się dwie kolumny rur, wewnętrzną i zewnętrzną. Rurą wewnętrzną doprowadza się do złoża duże ilości gorącej wody i powietrza o dużym ciśnieniu. Woda gorąca rozmywa złoże i płynna siarka z pęcherzykami powietrza wypływa na powierzchnię rurą zewnętrzną. Produkcja siarki w roku 1987 wynosiła 4966 tys. t.

Continue reading