Rodzaje Map

Mapa przekroju geologicznego przedstawia sytuację geologiczną kopalni w granicach obszaru górniczego oraz’sytuację wyrobisk górniczych w płaszczyźnie pionowej i stanowi podstawę do sporządzania map przeglądowych oraz map specjalnych.

Mapa profilu wyrobiska górniczego przedstawia również sytuację geologiczną odrzutowaną na płaszczyznę poziomą lub pionową, równoległą lub prostopadłą do osi wyrobiska.

Niektóre mapy specjalne. Mapy specjalne powierzchni. Mapa obszaru górniczego przedstawia sytuację powierzchni z uwidocznieniem granic obszaru górniczego ) dla eksploatacji określonej kopaliny. \ b Pojęcie obszaru górniczego wprowadzono w Polsce w 1953 r. Obszar górniczy jest to przestrzeń, w której granicach przedsiębiorstwo górnicze uprawnione jest do wydobywania oznaczonej kopaliny ze złoża. Obszar górniczy tworzy się dla każdej kopaliny osobno. Granicami obszaru górniczego są linie na powierzchni i przechodzące przez nie płaszczyzny pionowe, sięgające do głębokości złoża, z uwzględnieniem jego ukształtowania.

Mapy powierzchni mapa zasadnicza mapa sytuacyjno-wysokoś- ciowa mapa obszaru górniczego mapa terenu przemysłowego zakładu górniczego mapa osnowy geodezyjnej na powierzchni mapa ewidencji gruntów i budynków mapa odporności obiektów na wpływy eksploatacji górniczej mapa przydatności terenu do zagospodarowania przestrzennego

Mapy wyrobisk górniczych mapa wyrobisk górniczych (w nadkładzie, w złożu, w pokładzie, w poziomie, w warstwie, w żyle itp.) mapa wyrobisk górniczych (w nadkładzie w złożu, w pokładzie, w poziomie, w warstwie, w żyle itp.) mapa oddziałowa mapa przewietrzania mapa przeciwpożarowa mapa odmetanowania przekroje zboczy kopalń odkrywkowych przekroje zboczy kopalń odkrywkowych mapa zbiorcza frontów eksploatacyjnych mapa przestrzenna wyrobisk górniczych mapa podziemnej osnowy geodezyjnej mapa zwałowania zewnętrznego i wewnętrznego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *