Występowanie metanu

Zawodnienie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Dopływ wody do kopalń zależy od wielu czynników, spośród których do, najważniejszych zalicza się opady atmosferyczne, zbiorniki wód stojących i ścieki wodne, ukształtowanie powierzchni terenu, charakter litologiczny i własności hydrogeologiczne warstw naruszonych wyrobiskami górniczymi oraz skał leżących w nadkładzie wyrobisk górniczych, jak również układ i ciągłość warstw wodoprzepuszczalnych i wodoszczelnych w strefie zasięgu eksploatacji górniczej.

Zawodnienie kopalń jest bardzo różne. Jedne kopalnie mają bardzo mały dopływ wTody, do innych wody dopływa dużo. Chociaż w rozmieszczeniu kopalń o różnym stopniu zawodnienia nie zauważa się większej regularności, to ogólnie większe zawodnienie wykazują kopalnie wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, do których dopływ w7ody jest większy od 10 m3/min.

Karbon górny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego przykryty jest najczęściej osadowymi utworami permu, triasu, jury, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Ze względu na miąższość i zasięg występowania największe znaczenie mają utwory triasowe, trzeciorzędowe i czwartorzędowe.

W triasie występują bardzo bogate w wodę poziomy wodonośne. Nagromadzeniu się wody w triasie sprzyja jego występowanie w nieckach utworzonych przez powierzchnię karbonu. Jeżeli warstwy triasu spoczywają na piaskowcach, a szczególnie na piaskowcach gruboziarnistych, które mają dużą porowatość, to są wówczas źródłem bardzo silnego zawodnienia kopalń położonych w tych rejonach. Dotyczy to przede wszystkim wschodniej i południowo-wschodniej części Zagłębia, rejonu Jaworzna, Lędzin i Sierszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *